هر کجا صورت بود معنی بود
صورتی نبود که بی ‌معنی بود