رباعی شمارهٔ ۳۷۲

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

غم کی خورد آنکه شادمانیش تویی
یا کی مرد آنکه زندگانیش تویی
در نسیهٔ آن جهان کجا بندد دل
آنرا که به نقد این جهانیش تویی