شمارهٔ ۵۵

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

در وادی عشق بیقراری است مرا
سرمایهٔ این سلوک خواری است مرا
جاییست مرا مقام کانجا در سیر
هر لحظه هزار ساله زاری است مرا