تک‌بیت شمارهٔ ۹۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

دل چو شد افسرده، از جسم گرانجان پاره‌ای است
رنگ برگ خویش باشد میوه‌های خام را