شمارهٔ ۶۵

عطار / مختارنامه / باب ششم: در بیان محو شدۀ توحید و فانی در تفرید

یک قطرهٔ بحرم من و یک قطره نیم
احول نیم و چو احولان غرّه نیم
گویی به زبان حال یک یک ذرّه
فریاد همی کند که من ذرّه نیم