تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۸۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چون نظر بر حاصل عمر عزیزان می‌کنم
از دل بی‌حاصلم صد آه می‌آید برون