رباعی شمارهٔ ۱۱۱۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آنم که چو غمخوار شوم من شادم
واندم که خراب گشته‌ام آبادم
آن لحظه که ساکن و خموشم چو زمین
چون رعد به چرخ میرسد فریادم