رباعی شمارهٔ ۱۴۰

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

روزی که خرد سرشک رنگین ریزد
اندیشه چگونه رنگ شعر آمیزد
نور از رخ آفتاب هم بگریزد
چون سایهٔ ایزد از جهان برخیزد