رباعی شمارهٔ ۲۵۷

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای عمر عزیز داده بر باد ز جهل
وز بی‌خبری کار اجل داشته سهل
اسباب دوصد ساله سگالنده ز پیش
نایافته از زمانه یک ساعت مهل