شمارهٔ ۴۹۷

سرونازی که منم محو رخ انور او
هاله مه شود آغوش ز سیمین بر او