بیت

پروین اعتصامی / دیوان اشعار / مثنویات، تمثیلات و مقطعات

طائری کز آشیان، پرواز بهر آز کرد
کیفرش، فرجام بال و پر بخون آلودن است