شمارهٔ ۴۲

عطار / مختارنامه / باب سی و یکم: در آنکه وصل معشوق به کس نرسد

ای دل به امید هم نفس چند روی
تو هیچ نیی درین هوس چند روی
او خورشیدست از آسمان میتابد
تو سایهٔ بر زمین سپس چند روی