شمارهٔ ۹۹

عطار / مختارنامه / باب اول: در توحیدِ باری عزّ شأنه

ای در هر دم دو صد جهان پر چاره
در وادی جست و جوی تو آواره
آتشکدهٔ دلِ مرا باز رهان
از صحبتِ نفسِ گبرِ آتش خواره