رباعی شمارهٔ ۳۵۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

عشق آمد و توبه را چو شیشه بشکست
چون شیشه شکست کیست کو داند بست
گر هست شکسته‌بند آن هم عشق است
از بند و شکست او کجا شاید جست