شمارهٔ ۵۲

سنایی / دیوان اشعار / قصاید و قطعات

ای خواجه اگر قامت اقبال تو امروز
مانند الف هیچ خم و پیچ ندارد
بسیار تفاخر مکن امروز که فردا
معلوم تو گردد که الف هیچ ندارد