تک‌بیت شمارهٔ ۹۹۱

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

به آه سرد من آن شاخ گل سر در نمی‌آرد
وگرنه هر نسیمی می‌برد از راه بیرونش