رباعی شمارهٔ ۵۵۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای عشق ترا پری و انسان دانند
معروف تر از مهر سلیمان دانند
در کالبد جهان ترا جان دانند
با تو چنان زیم که مرغان دانند