تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۱۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

در دشت با سرابم، در بحر یار آبم
چون موج در عذابم، از خوش عنانی خویش