تک‌بیت شمارهٔ ۶۸۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

عشق شورانگیز پیش از آسمان آمد پدید
میزبان اول نمکدان بر سرخوان آورد