شمارهٔ ۳

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

گردِ تو درآمده چنین دریایی
تو راه به یک قطره نبردی جایی
دانی که درین عالم پر سر چونی
چون در چمن بهشت نابینایی