تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۹۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

کسی که می‌نهد از حد خود قدم بیرون
کبوتری است که می‌آید از حرم بیرون