شمارهٔ ۶۵

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

خوش خواهدبود، اگر فنا خواهد بود
زیرا که فنا عین بقا خواهد بود
این میدانم که بس شگرف است فنا
لیکن بندانم که کرا خواهد بود