رباعی شمارهٔ ۲۹

چرخ فلکی خرقۀ نُه توی من است
ذات ملکی نتیجۀ خوی من است
سّر ازل و ابد که گوش تو شنید
رمزی ز حدیث کهنه و نوی من است