تک‌بیت شمارهٔ ۵۸۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

من گرفتم که قمار از همه عالم بردی
دست آخر همه را باخته می‌باید رفت