رباعی شمارهٔ ۱۵۱۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

من بیرخ تو باده ندانم خوردن
بی‌دست تو من مهره ندانم بردن
از دور مرا رقص همی فرمائی
بی‌پردهٔ تو رقص ندانم کردن