رباعی شمارهٔ ۱۶۰

ای صوفی صافی که خدا می‏طلبی
او جای ندارد، ز کجا می‏طلبی؟
گر زانکه شناسی اش چرا می خواهی
ور زانکه ندانی اش که را می‏طلبی؟