رباعی شمارهٔ ۱۶

در عین علی، هو العلی الاعلی ست
در لام علی، سّر الاهی پیداست
دریای علی سورۀ حی قیوم
برخوان و ببین که اسم اعظم آن جاست