رباعی شمارهٔ ۴۲

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

عشق تو ز عالم هیولانی نیست
سودای تو حد عقل انسانی نیست
ما را به تو اتصال روحانی هست
سهل است گر اتفاق جسمانی نیست