تک‌بیت شمارهٔ ۱۹۲

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

نسیم ناامیدی بد ورق گرداندنی دارد
مکن نومید از درگاه خود امیدواران را