شمارهٔ ۱۳۹

هر چه جز حیرت دیدار بود نادانی است
لوح محفوظ همین مرتبه حیرانی است