من سوخته‌ام بقیه‌ای گر یابی
در آتشم انداز که سوزم به تمام