رباعی شمارهٔ ۸۵

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

یارب! نه دلم بستهٔ غمهای تو بود؟
چشمم شب و روز غرق نمهای توبود؟
بر جرم و خطای من چه میگیری خشم؟
چون جمله به امید کرمهای تو بود