تک‌بیت شمارهٔ ۱۱۲۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

که می‌گوید پری در دیدهٔ مردم نمی‌آید؟
که دایم در نظر باشد پریزادی که من دارم