بشنو ای یار من به صدق و نیاز
خانهٔ دل برای او پرداز