شمارهٔ ۲۲

عطار / مختارنامه / باب بیست و ششم: در صفت گریستن

تا کی ریزم ز چشمِ خون پالا اشک
بالای سرم گذشت صد بالا اشک
دردی که ز تو در دلم آرام گرفت
پرداخته کی شود به صد دریا اشک