شمارهٔ ۹۴

عطار / مختارنامه / باب چهارم: در معانی که تعلّق به توحید دارد

در راه تو گم گشت دویی اینت عجب!
مشرک چه کند یا ثنوی اینت عجب!
آنجا که تویی فناءِ محضاند همه
واینجا که منم همه تویی اینت عجب!