بیت ۴۱

سعدی / مواعظ / مفردات

چه داند خوابناک مست مخمور
که شب را چون به روز آورد رنجور