شمارهٔ ۲۴

عطار / مختارنامه / باب چهل و ششم: در معانیی که تعلّق به صبح دارد

امشب که دمی هم نفس جانانم
سرمایهٔ عمر این نفس میدانم
ای صبح، چو از دم آتش افزون گردد
گر در دمی، آتش بزنی در جانم