تک‌بیت شمارهٔ ۱۳۳۰

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

فریب شهرت کاذب مخور چو بیدردان
به جای تربت مجنون مرا زیارت کن!