رباعی شمارهٔ ۳۷۸

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

جایی که نمودی آن رخ روح‌افزای
بنمای دلی را که نبردی از جای
ز آنروز بیندیش که بی‌علت و دای
خصمی دل بندگان کند بر تو خدای