رباعی شمارهٔ ۴۲

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

خواهم که به اندیشه و یارای درست
خود را به در اندازم ازین واقعه چست
کز مذهب این قوم ملالم بگرفت
هر یک زده دست عجز در شاخی سست