رباعی شمارهٔ ۱۱۷

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

چون درد نداری، ای دل سرگردان
رفتن ببر طبیب بی‌فایده دان
درمان طلبد کسی که دردی دارد
چون نیست تو را درد چه جویی درمان؟