تک‌بیت شمارهٔ ۵۳۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هیچ باری از سبو بر دوش اهل هوش نیست
هر که از دل بار بردارد، گران بر دوش نیست