بخش ۹

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

امروز بکش چو می‌توان کشت
کاتش چو بلند شد جهان سوخت
کند کمان را
دشمن که به تیر می‌توان دوخت