شمارهٔ ۶۶

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

چندان که ترا حجاب میخواهد بود
از جانب تو عتاب میخواهد بود
چون پای تو در رکاب میخواهد بود
سودای تو در حساب میخواهد بود