شمارهٔ ۳۷

عطار / مختارنامه / باب هشتم: در تحریض نمودن به فنا و گم بودن در بقا

گر بودِ خود از عشق نبودی بینی
از آتش او هنوز دردی بینی
ور عمر زیان کنی ز سرمایهٔ عشق
بینی که ازین زیان چه سودی بینی