قطعهٔ شمارهٔ ۶۷

ای که پرسی ز حال میر تمور
با تو گویم که حال او چون بود
گر چه چپ بود راست ره می‌رفت
راستی رفتنش به قانون بود