ندیده تنبل اوی و بدیده مندل اوی
دگر نماید ودیگر بود به سان سراب