تک‌بیت شمارهٔ ۱۵۲۳

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از باده توبه کردن مشکل بود، وگرنه
سهل است دست شستن، از آب زندگانی