شمارهٔ ۳۱

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

تا در دل من آتش عشقِ تو فروخت
از نیک و بد جهان مرا چشم بدوخت
سر جملهٔ کار خود بگویم با تو
درد تو مرا بکشت و عشق تو بسوخت